Zoznam aktívnych zásad

Názov Typ Súhlas používateľa
Súhlas so spracovaním osobných údajov Zásady ochrany osobných údajov Všetci používatelia

Sumár

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre používateľov portálu skoly.ccvapp.upjs.sk.

Plné znenie zásad ochrany osobných údajov

Týmto ja, zaregistrovaný používateľ do portálu skoly.ccvapp.upjs.sk,  ako osoba staršia ako 16 rokov, v súlade s § 13 - § 15 a ostatných súvisiacich ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení dávam súhlas na spracovanie osobných údajov, uložených pri registrácii do e-learningového systému na báze LMS Moodle automatizovaným aj neautomatizovaným spôsobom oprávnenými osobami prevádzkovateľa v súlade s platnými právnymi Slovenskej republiky, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.

Pokiaľ ja, ako osoba zaregistrovaná do portálu skoly.ccvapp.upjs.sk, mám menej ako 16 rokov, môj zákonný zástupca pošle e-mail správcovi portálu (skoly@upjs.sk) so súhlasom na spracovanie osobných údajov svojej zákonom zverenej osoby.

Účelom spracovania osobných údajov je plnenie vzdelávacích úloh v rámci e-learningového systému v portáli skoly.ccvapp.upjs.sk.

Súhlas poskytuje na dobu neurčitú resp. do ukončenia prevádzky portálu skoly.ccvapp.upjs.sk.

Rozsah spracovania osobných údajov v portáli skoly.ccvapp.upjs.sk:

  • meno, priezvisko, e-mailová adresa a ďalšie dobrovoľne vložené údaje (napr. bydlisko, škola, meno vyučujúceho, kontakty v sociálnych sieťach)
  • vymenované osobné údaje zostávajú ako neverejné nahraté v systéme, ktorý vlastní prevádzkovateľ portálu skoly.ccvapp.upjs.sk - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, IČO: 00397768

Zaregistrovaná osoba má právo kedykoľvek požiadať správcu o vymazanie svojho konta, a tým aj všetkých svojich osobných údajov z portálu skoly.ccvapp.upjs.sk. Žiadosť podaná elektronicky na skoly@upjs.sk musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu používateľského konta a musí byť doručená z e-mailovej adresy registrovanej v portáli skoly.ccvapp.upjs.sk.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov prevádzkovateľa nájdete na:
https://www.upjs.sk/verejnost-media/informacie-pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov/